Journal archive for Google Scholar Robot!

A Quarterly Journal of Historical Studies of Islam

پژوهشكده تاريخ اسلام، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلامVolume 13, Number 49 (2021-7)


Ferdowsi and Providing a THeoretical Background for Rising the Authority of Premiership in Medieval Iran(5-9 AH/11-15 AD Centuries)
فردوسی و بسترسازی نظری برای قدرت یابی نهاد وزارت در قرون میانه تاریخ ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Background and Rules of Procedure of “Janāqi” Among the Senior Officials of the Safavid Royal Court
آداب جانقی در آینه متون دستورنامه‌های درباری دوره صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Two Shiite Interpretive Discourses in the Middle of the Second Century AH: The network of Mofazal and the Radical Ghulat
نسبت دو گفتمان تفسیری شیعی در اواسط سده دوم هجری: طیف مفضل و غالیان رادیکال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Historians and their narrations of the first encounters between Shah and Ghezelbash in Safavid historiography
مورخان و روایت آنان از نخستین مواجهه‌های شاه- قزلباش در تاریخنگاری صفویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Qarabagh Javanshiri women in the court of Fath Ali Shah Qajari
نقش بانوان جوانشیری قراباغ در دربار فتحعلیشاه قاجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Political and trade relations between Iran and Germany in World War II
مناسبات سیاسی و تجاری ایران و آلمان در جنگ جهانی دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The social approach of Fazlullah Ibn Ruzbahan Khunji in official historiography
رویکرد اجتماعی فضل الله بن روزبهان خنجی در تاریخ نگاری رسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 48 (2021-5)


Reasons for the Expansion and contraction of Persian Seljuk domination in Bahrain
علل بسط و قبض حوزه نفوذ و تسلط سلغریان فارس(543-686ه.ق) در بحرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Imami Shiites and the Political Thoughts of the Islamic Society from the time of Imam jawad(P.U.H) to the time of Lesser Occultation (836-886 A.D) (221-260)
شیعه امامیه و جریان‌های سیاسی فکری جامعه اسلامی از روزگار امام جواد(ع) تا غیبت صغری(221 - 256)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Jurisprudential approaches and documentation of jurisprudential religious affairs permission concerning on the Qajar and Pahlavi
ولایت سیاسی فقیه با تکیه بر اجازه‌نامه‌های امور حسبیه دوره قاجار و پهلوی (۱۲۱۰-۱۳۵۷ش)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Aesthetics and its impact on Islamic architecture from the perspective of the Quran
دیدگاه قرآن درباره زیباجوئی و تاثیر آن بر معماری اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

the contexts of Iran's cultural continuity and resistance in the early Islamic centuries
زمینه های پیوستگی و پایداری فرهنگی ایران در سده های نخستین اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Continuity of thought, common language of architecture of the religious collections of the Sultanate of Tabriz from the 7th -9th centuries AH
تداوم اندیشه ، زبان مشترک معماری مجموعه های مذهبی دارالسلطنه تبریز از قرن 7- 9 ه.ق*
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Problems of women's pilgrimage (case study of Karbala pilgrimage in the second Qajar period)
مشکلات سفرهای زیارتی زنان (مطالعه موردی زیارت کربلا در دوره دوم قاجار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 47 (2020-12)


The Social Function of Iranian Statesmen in the First Abbasid Era (132-170 AH)
بررسی زمینه‌های پویایی جایگاه اجتماعی ایرانیان در عصر اول عباسی (132-170ق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Karajaki's Scientific Life with an Emphasis on the Critique of Views on his Discipleship near Baghdad School Leaders
بررسی حیات علمی کراجکی با تاکید بر نقد دیدگاه‌های موجود درخصوص شاگردی وی نزد زعمای مکتب بغداد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of the political practice of Imam Ali (as) from the perspective of the sociology of peace
بررسی رویه سیاسی امام علی (ع) از منظر جامعه‌شناسی صلح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Armenian merchants’ Business Activities in Bushehr in Qajar Period
بررسی فعالیت های تجاری بازرگانان ارمنی در بوشهر در دوره قاجاریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzes of Religious Backgrounds of 1920-1925 Iraqi Uprisings and its Consequences in Iran
تحلیل مبانی مذهبی قیامهای 1299 تا 1304 عراق و پیامدهای آن در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ابن خلدون در دو راهی سیاست شرعی و عرفی ـ عقلی در جریان تحقق حکمرانی اسلامی
ابن خلدون و دو راهی نقش سیاست شرعی و عرفی ـ عقلی در صدور احکام اجتماعی اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critique of the Identity of the Three Caliphs and Ali in Al-Ma'rifah Al-Sahaba by Abu Na'im Isfahani
نقد و بررسی هویت خلفایِ سه گانه و علی ع در معرفه الصحابه ی ابونعیم اصفهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 46 (2020-10)


Sultan Jahan Begum and evolution of Muslim Female Education
بررسی جایگاه سلطان جهان بیگم در تحول آموزشِ زنانِ مسلمانِ هند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alawite community of Egypt before the establishment of Fatimids
علویان در مصر قبل از استقرار فاطمیان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Content Development of Qajar-era Political Instructions and the Reasons for It
بررسی تحول محتوایی اندرزنامه های سیاسی عصر قاجار و دلایل بروز آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The position of Pasikhan region in the political and military developments of the forest movement
جایگاه منطقه پسیخان در تحولات سیاسی و نظامی جنبش جنگل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Barlases and their role in the political developments of the Timurid era
برلاسیان و نقش آنان در تحولات سیاسی عصر تیموری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A critique of the traditional interpretation of the theoretical concept of "fabrication of hadith"
نقدی بر تقریر سنتی از مفهوم نظری «جعل حدیث»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influence of the ministers of the Abbasids ministers on the development and flourishing of the art of calligraphy
هنر خوشنویسی و نقش وزرای عباسی در شکوفایی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 45 (2020-6)


Modernism in Tunisia: From shaping Critical view to Modernity to the rise of secular nationalism
نوگرایی در تونس: از پیدایش نگاه انتقادی تا شکل گیری دیدگاه سکولاریستی در باب مدرنیته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Perceptions of the Christian Scholars of the Social features of the Prophet of Islam (PBUH) From the eighth to the fourteenth century
انگاره های عالمان مسیحی از ویژگی اجتماعی پیامبر اسلام(ص) از قرن هشتم تا چهاردهم میلادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

effective factors On the failure of Islamic conquests and Spread of Islam in the land of the Khazaria (132-22h)
عوامل موثر بر ناکامی فتوحات و گسترش اسلام در قلمرو خزرها (132-22ق.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The allegiance in the discourse of Imam Ali (as)
بررسی جایگاه بیعت در گفتمان امام علی(ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Representation of the history of early Islam in Egyptian Muslim modernist discourse; (Case study: Abbas Mahmoud al-Aqad)
بازنمایی تاریخ صدر اسلام در جریان نوگرای مسلمان مصر؛ (مطالعه موردی عباس محمود العقاد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognizing the practical logic of Transoxianan intellectuals' thought (Case Study; Ahmad Danesh Bukhari's Political Thought)
بازشناسی منطق عملی اندیشه روشنفکران ماوراءالنهری (مطالعه موردی؛ تفکر سیاسی احمد دانش بخارائی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tribal Government in Iran: The Role of the Bayat Makuei House during Haji Mirza Aqasi’s Era
حکومت ایلی در ایران: نقش خاندان بیات ماکویی در دوران صدارت حاجی میرزا آقاسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 44 (2020-3)


صلح امام حسن (ع) ‌در سنجه تمدن اندیشی؛‌ امنیت و همگرایی اجتماعی
صلح امام حسن (ع) ‌در سنجه تمدن اندیشی؛‌ امنیت و همگرایی اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Girls’ School Establishment in Mazandaran (1906 – 1925)
فرایند شکل گیری مدارس دخترانه مازندران ( 1285 ـ 1304 شمسی )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Modern Government on Ethnicity in Iran
بررسی نقش دولت مدرن بر قوم گرایی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Sultans and Faqih’s relationships in Egypt in Mamluk era
مناسبات سلاطین و فقها در دوره ی مملوکان مصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analyzes on the Tamma structure in Iran
تحلیل نظام تمّا در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Causes of Emergence of Bushehr, Deylam and Rig Ports during Safavid Period
بررسی علل شکل گیری بنادر بوشهر، دیلم و ریگ در دوره صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The heritage of Shi'a civilization in Aleppo of the fourth and fifth centuries
میراث تمدنی شیعه در حلب(قرن‌های چهارم و پنجم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 43 (2019-12)


Factors of formation of the Husayniyyah Sect and the grounds for its inclination to ghuluww (holding exaggerated belief about the Imams)
عوامل شکل گیری فرقه حسینیه و زمینه‌ های گرایش آن به غلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Historical review of trade routes in Caucasus, from the first century to the fifth century(Ah)
بررسی تاریخیِ مسیرهای بازرگانی در قفقاز؛ قرون اول تا پنجم هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Decree of the Ottoman Empire and the Qajar statesmen
دستخط های خلفای امپراطوری عثمانی و دولتمردان قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shiite art in the religious monuments (boghe) of Gilan emphasizing the approach of cultural history studies
نمود هنر شیعی در بقعه‌های گیلان با تاکید بر رویکرد مطالعات تاریخ فرهنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Functions of Roads in Anatoli in Roman Seljuk Sultans Period
کارکرد راه‌های آناتولی در دورۀ سلاطین سلجوقی روم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Islamization policy in Pakistan (Case Study from 1958 to 1988)
سیاست اسلامی سازی در پاکستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سیاست صلح طلبی شاهان سده پایانی صفوی نسبت به دولت عثمانی، 1038-1135ق (با استناد به متن مکتوبات)
سیاست صلح طلبی شاهان سده پایانی صفوی نسبت به دولت عثمانی، 1038-1135ق (با استناد به متن مکتوبات)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 42 (2019-10)


The Comparative Study of Different Approaches of Tobacco Sanction Epistles in Qajar Era.
بررسی تطبیقی رویکرد رساله‌های تحریم دخانیات در عصر قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis about the Place of Formation of Sheikh Sadouq’s Amalī
واکاوی محل برگزاری مجالس امالی شیخ صدوق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Religious changes of Dream Inerpretation Books From Timurid to Safavid and Qajar Era
بررسی تغییرات مذهبی رساله‌های تعبیرخواب از دوره‌ تیموری به عصر صفوی و قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ظهور و افول پارسیانِ اسماعیلی مسلک آذربایجان در قرن ششم هجری
ظهور و افول پارسیانِ اسماعیلی مسلک آذربایجان در قرن ششم هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ilkhanan and necessities of reconstruction of Baghdad
ایلخانان وضرورت های بازسازی بغداد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The instruments used in the punishment of criminals in medieval Iran
ابزارهای مورد استفاده در مجازات مجرمان در ایران سده‌های میانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Financial Resources of Religious Scholars based on the Ryazol Olama, Economic system
منابع مالی علما با تکیه بر کتاب ریاض العلماء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 41 (2019-7)


Political and intellectual discourse of Tariqat Naqshbandiyah during the Timurid era
گفتمان فکری و سیاسی طریقت نقشبندیه در عصر تیموری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Military March of Tabābi ̒a Monarchs for Iran to the Borders of China and Tibet in the Sāsānid Qobād I Era (Based on the Narrative of Ṭabarī and the Sources of Pre- seventh century A.H)
پیشروی نظامی ملوک تبابعه به ایران تا مرزهای چین و تبّت در عصر قباد اوّل ساسانی (با تکیه بر روایت طبری و منابع پیش از سده هفتم هجری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Look at the Historical Geography of Makran in Geographic Texts from the Early to the Ninth Century AH
جغرافیای تاریخی مکران در سده‌های میانۀ اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the role and place of Qajar era marks and medals and badges in the foreign and domestic relations of this period
بررسی نقش و جایگاه نشان‌ها و مدال‌های عصر قاجار در روابط خارجی و داخلی این دوره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Case Study for Role of Suakin Port in the trade of Sahara Region until 10th Century AH
بررسی موردی نقش بندر سواکن در تجارت منطقه صحرا تا قرن دهم هجری قمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Comparison of Judges' Political Position in the Age of Abbasid Caliphate (656-132 AH) and the Ottoman Empire (699-1384 AH)
مقایسه تطبیقی جایگاه سیاسی قضات در عصر خلافت عباسی( 656-132 ﮬ ق) و امپراطوری عثمانی( 1341-699 ﮬ ق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of political positions in the formation of theatrical discourse Karbala event
نقش جهت‌گیری‌های سیاسی در شکل‌گیری گفتمان نمایشی واقعه‌ی کربلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 40 (2019-3)


Study of the evolution of religious themes and rituals in Afsariyah period coins
سیر تحول مضامین و شعائر مذهبی در سکه‌های عصر افشاریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of fate and position of the Iranian captives and slaves of the conquests period
بررسی سرنوشت و جایگاه اسرا و برده‌های ایرانی دوران فتوح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Love and women from the point of view of Ibn Hazm the great Andalusian scholar (D: 456 ) Case Study: Ṭawq al-ḥamāmah fī al-ulfah wa-al-ullāf
عشق و زن از نگاه دانشمند بزرگ اندلسی ابن ‌حزم (متوفی 456) در کتاب طَوق الحَمامَه فی الاُلفَه و الاُلاّف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Status of Music in Baghdad During second and third Centuries
پایگاه اجتماعی موسیقی در بغداد قرون دوم و سوم هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of the controversy of discourses on political-religious meanings in Fazil al-Sabah Nasiaie
بررسی نزاع گفتمانها بر سر معانی سیاسی–مذهبی در فضایل الصحابه نسایی : (مطالعه ی موردی خلفای راشدین )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Divine Customs and Man’s role in Historical events; a case study of the viewpoint of Taqi ud-Din Maqrizi {845 A.H.}
انسان مختار، انسان کاسب،؟! بررسی اندیشه مقریزی در تاریخنگاری تقابل یا تطابق دیدگاه کلامی بر اندیشه تاریخی؟ بررسی موردی تقی الدین علی مقریزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Ibn Khurdadhbih`s Geography with Respect to Resources
بررسی جغرافیانگاری ابن خرداذبه به لحاظ منابع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 39 (2019-3)


Social status of Dhimma in the era of caliphate Omar ibn Khattab (13-23 AH) Based on the theory of social exclusion (case study of the Hijaz, Sham and Iraq)
جایگاه اجتماعی اهل ذمه در عصر خلافت عمربن خطاب(13-23 هـ.ق) براساس نظریه طرد اجتماعی(مطالعه موردی اهل‌ذمّه حجاز، شام و عراق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Sabbath and Religious Hierarchy in the Thought of Nāṣir- i Khusraw
روز سَبّت و حدود دین در اندیشه حکیم ناصر خسرو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sources of Legitimacy for Premiership in Medieval Iran(5- 9 A.H / 11 – 15 A.H Centuries)
منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانه ی تاریخ ایران(قرون پنجم تا نهم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Political Reasons of Decline and Fall of Mamlukes Dynasty (1260 -1517 AD)
بررسی علل سیاسی ضعف و سقوط حکومت ممالیک (648 -923ق.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study of the effect of commercial competition between Fatimids and Abbasids on the tendency of the South Kerman nomadic tribes of qufs toward the Fatimid Ismaili sect
تأثیر رقابت تجاری فاطمیان و عباسیان بر گرایش عشایر قفص جنوب کرمان به اسماعیلیه‌ی فاطمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination of the Legitimacy of Al-e-Muzaffar Dynasty
بررسی بنیان‌های مشروعیت حکومت آل مظفر(795-713 ق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Criticism and analysis of orientalists views on muslim's attacks on commercial convoys of Quraysh during the early months of hijrat for monetization
نقد و واکاوی حملۀ مسلمانان به کاروان‌های تجاری قریش در ماه‌های آغازین هجرت برای کسب درآمد از دیدگاه مستشرقین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 38 (2019-1)


Indicators of Just War in Amir al-Mu'minin's (a.s.) Sire Military
شاخص‌های جنگ عادلانه در سیره نظامی امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The merits and disadvantages of the Imamieh educational system in the Safavid era, with emphasis on Riyadh Allahma
محاسن و معایب نظام آموزشی امامیه در عصر صفوی با تأکید بر ریاض العلماء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Education in Development of Iran in the Qajar Era from the perspective of Persian Newspapers in Egypt
نقش تعلیم و تربیت در ترقی و پیشرفت ایران دوره قاجار از منظر روزنامه‌های فارسی‌زبان مصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Plundering and Looting Tabriz during the Minor Tyranny Period Case Study: Ziegler & Co. Properties
چپاول و غارت تبریز در دوران استبداد صغیر مطالعۀ موردی: اموال کمپانی زیگلر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Soviet Government’s Relationships with the Muslims Living in Russia during the First Decade of the Bolshevik Revolution (1917-1927AD)
مناسبات حکومت شوروی با مسلمانان ساکن روسیه در دهه اول انقلاب بلشویکی (از 1917 تا 1927)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis on Louis Massignon's Perspectives and Methodologies In His Shia Studies
تحلیل مطالعات شیعی لویی ماسینیون، بررسی دیدگاه‌ها و روش‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geographical and Political Factors Affecting Location of Idrisid Capital in Fes
عوامل جغرافیایی و سیاسی مؤثر بر مکان گزینی پایتخت ادریسیان در فاس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 37 (2018-9)


A Study of Social Mobility and Meritocracy in the Safavid Era (By Emphasizing on the Vizierate)
بررسی تحرک اجتماعی و شایسته‌سالاری در دوره صفویه (با تکیه بر نهاد وزارت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation Between Āl Afrāsīāb and Abbāsid Caliphate
مناسبات خوانین آل‌افراسیاب با خلافت عباسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An overview of the cultural activities of women in the Seljuk period of Anatolia with emphasis on the Creeds of Mevleviye, Bektashiye and Awhadiyye
مروری بر فعالیت‌های فرهنگی زنان در آناتولی عصر سلجوقی با تأکید بر طریقت‌های مولویه، اوحدیه و بکتاشیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Safi Ali Shahi’sTarighat an Example of the Linkage between Tarighat and Politics in theQajar era
طریقت صفی‌علیشاهی؛ نمونه‌ای از پیوند طریقت و سیاست در عصر قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mystical Affection in Dara Shikoh’s Works: An Old Pattern for the New World
عشق متصوفانه در آثار داراشکوه: الگویی کهن برای دنیای نوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Yemen Conquest by Wehrez in the Light of the War Sociology Theories
بازخوانی فتح یمن توسط وهرز در پرتو نظریه‌های جامعه‌شناسی جنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A research on "Criticize against limitations by Ibn Mujahid" in division of Qur'anic readings into seven
پژوهشی پیرامون «نقدِ تحدیدگرایی ابن مجاهد» در تسبیع قرائات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 36 (2018-4)


Factors Affecting the West’s Trade Exploitation in the East during Crusades
عوامل مؤثر بر بهره‌برداری تجاری غرب در شرق طی جنگ‌های صلیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Ayatollah Seyyed Abul Hasan Isfahani`s Positions Regarding the Second Article of Amendment to the Constitution Adopted during Iranian Constitutional Revolution
بازخوانی مواضع آیتالله سیدابوالحسن اصفهانی در برابر اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Confronting Traditionalists with Modernity in first half of twenty century; case study Sheikh ul-Islam of ottoman caliphate, Mustafa Sabri Tukati (1869–1954)
رویارویی سنّت‌گرایان با تجدد در نیمه نخست قرن بیستم؛ مطالعه موردی شیخ‌الاسلامِ خلافتِ عثمانی، مصطفی‌صبری توقاتی (1869-1954م.)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Judicial Process and Legal Procedures in the Transoxiana Area on the Verge of the Russian Invasion Case Study: Bukhara Tribal Ruling
بررسی روند قضایی و دادرسی در منطقه فرارود در آستانه تهاجم روس‌ها مطالعه موردی: خان‌نشین بخارا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Begums of Bhopal and Historiography
بیگم‌های بوپال (بهوپال) و تاریخ‌نگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review and Critical analyze of Sirah in Nasikh-ol-Tawarikh
بررسی و نقد سیره‌نگاری سپهر در ناسخ‌التواریخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Europe and Crusade Wars According to Matthew Paris’s Historiography Method and his Historical approach: A General History of Europe or a Transition to "Global History"?
اروپا و جنگ‌های صلیبی در تاریخ‌نگری و تاریخ‌نگاری متئو پاریس: یک تاریخ عمومی اروپایی یا گذار به تاریخ‌نگاری جهانی؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 35 (2018-3)


Ramadan Cannon-Firing Tradition Documented by Iranian National Archives
شلیک توپ ماه رمضان به روایت اسناد آرشیو ملی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deilami’s Mysticism and Transition of Mystic Thoughts from an Ascetic to a Passionate Approach
تفکر عرفانی دیلمی و گذر جریان فکری تصوف از رویکرد زاهدانه به عاشقانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Some Reflections on Islam's Convergence on and Divergence from the People of the Book in Qur¯an and the Prophet's S¯ira (Biography)
تأملاتی در همگرایی و واگرایی با اهل کتاب در قرآن و سیره رسول خدا(ص)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of the Trading Status of Khoy in the Qajar Era
بررسی موقعیت تجاری خوی در دورۀ قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discourse Analysis of the Shiite Hadith Heritage with Respect to its Fundamentals and Consequences: a Case Study on Saffar Qummi’s Baṣaʾir al-Darajāt
تحلیل گفتمانی میراث حدیثی شیعه؛ مبانی و نتایج مطالعۀ موردی: بصائر الدرجات صفار قمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immortality of Symbolic Forms in Ornaments of Jaame Abbasi Mosque (Shah Mosque) in Isfahsn and Sultan Ahmed Mosque in Istanbul
جاودانگی صورت‌های سمبلیک در تزیینات مسجد جامع عباسی اصفهان و مسجد سلطان احمد استانبول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of the Concept of Jihad and its Various Manifestations in the Safavid Era
واکاوی مفهوم جهاد و مصادیق آن در دورۀ صفویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 34 (2017-12)


Study of the Sufism and Sufi Cults in the Qajar Era
بررسی جایگاه تصوف و فرق صوفیانه همدان در دوره قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Governors of Imam Ali in Economic Security
نقش کارگزاران امام علی(ع) در تأمین امنیت اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Hasbeh Institution in Local Governments during the Interregnum Era from the Ilkhanids to the Timurid Era (736-771 AH)
نهاد حسبه در حکومت های محلی عصر فترت ایران از سقوط ایلخانان تا روی کار آمدن تیموریان (736-771ق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Utopia in the Thought of an Ottoman Modernist Thinker: A Study of Namık Kemal’s Rüya
آرمان شهر در اندیشۀ یک متفکر عثمانی: بررسی رؤیا اثر نامق کمال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Historical Geography of Malayer in the Early Islamic Centuries
جغرافیای تاریخی ملایر در قرون نخستین اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ramla Summit (524 AD) and its Impact on Political Economy of Byzantine and Sassanid State at the Red Sea
اجلاس رملّه (524 م) و تأثیر آن بر اقتصاد سیاسی دولت‌های بیزانس و ساسانی در دریای سرخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental Differences and Urban Structure of Fostat and Cairo
تفاوت‌های زیست‌محیطی و ساختار شهری فسطاط و قاهره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 33 (2017-7)


Religious Topography of Iran in Ilkhanid Era Based on Nozhat al-Qolub
جای‌شناسی مذهبی ایرانِ عصر ایلخانی با تکیه بر نزههًْ‌القلوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Party Historiography in Contemporary Egypt Case Study: the Saad Zaghloul's Historiography Written by Al-Aqqād
تاریخ‌نگاری حزبی در مصر نمونه موردی: کتاب سعد زغلول، اثر عقاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Genealogy of “Islamic Unity Thought” among the Contemporary Imami Shiite Ulama
تاریخ و تبار اندیشه وحدت اسلامی میان فریقین در میان علمای معاصر امامیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bektashi Sufis (Dervishes) In the Documents of the Administrative Apparatus of Astan Quds Razavi From the Safavid to the Qajar Era
درویشان بکتاشی در اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی از صفویه تا قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of the Iranian Scribes in the Development and Evolution of the Ottoman Court Scribe during the Reign of Selīm I & Süleymān the Magnificent (1512- 1566 AD)
نقش کاتبان ایرانی در تحول و توسعۀ کتابت درباری عثمانی: دورۀ سلیم اول (حک: 918- 926 ق) و سلیمان قانونی (حک: 926- 973 ق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wonder Book Writing: Origin and Chronological Classification
عجایب‌نگاری در تمدن اسلامی: خاستگاه و دوره‌بندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Discursive Character of the ‘Irjā Movement in the Umayyad Period
سرشت گفتمانی جریان ارجاء در عصر اموی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 32 (2017-4)


Abbasids and Employment of Dhimmis: Theoretical Obstacles and Practical Needs
عباسیان و به‌کارگیری ذمیان: موانع نظری و نیاز عملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Formation and Developments of the Islam School’s Carpet Weaving in Tehran
سیری در شکل‌گیری و تحولات قالی‌بافی مدرسۀ اسلام در تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of the Economic, Political and Religious Factors in the Development of Kermanshah in Qajar Era Based on Historical and Archeological Evidence
ارزیابی عوامل اقتصادی، سیاسی و مذهبی در توسعه ساختار شهر کرمانشاه در دوره قاجار با تکیه بر شواهد تاریخی و باستان‌شناسی موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evolutions of the Meanings of the Word “Qizilbash”
سیر تطور معنایی واژۀ قزلباش
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Abduallāh Suwaidi and his Salafi report of Nādir Shāh’s Ecumenical Congress in Najaf
عبدالله سویدی و روایتی سلَفی از کنگره تقریب نادرشاه افشار در نجف
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Berbers’ Political and Military Relationships with the Umayyad Caliphs of Andalusia (755-1031 AD)
 مناسبات سیاسی و نظامی بربرها با خلفای اموی اندلس (138-422ق.)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Struggle of Liberation and Despotism in Iran: an Analysis of Khoy’s Constitutionalists’ Struggles against the Royalists Khans of Maku during the Constitutional Revolution
نزاع آزادی‌خواهی و استبداد در ایران: تحلیلی بر مبارزات مشروطه‌خواهان خوی با خوانین ماکو در انقلاب مشروطه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 31 (2017-1)


Dual-based Implications in Iranian Political Thoughts (5th to 7th AH Centuries)
دلالت‌های دوبُنی در اندیشه سیاسی در ایران (قرون 5-7 هجری)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Ideas of Abul Ala Maududi
نگاه مختصری به اندیشه‌های ابوالاعلی مودودی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Islamic East and Christian West: historical relations from a different perspective
دو رویۀ پیوندهای خاور اسلامی و باختر مسیحی، از آغاز تا سدۀ پانزدهم میلادی: در یک نگاه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی اندیشه‌های اعتقادی میرزامحمد اخباری از دیدگاه میرزا اسداللّه شهرخواستی مازندرانی
واکاوی اندیشه‌های اعتقادی میرزامحمد اخباری از دیدگاه میرزا اسداللّه شهرخواستی مازندرانی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Analysis of the Views of Hassan al-Banna and Mustafa al-Siba'i the Muslim Brotherhood leaders in Egypt and Syria Regarding Government
بررسی تطبیقی آرای حسن البنا و مصطفی السباعی رهبران اخوان‌المسلمین مصر و سوریه در مورد حکومت
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Economics and Politics of Merv in Khorasan Road until Mongol Invasion
اوضاع سیاسی- اقتصادی مرو در جادۀ خراسان تا حملۀ مغول
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Understanding Tohidkhaneh in Iran of the Safavid Era: The Decline of the Monastery System
بازشناسی توحیدخانه در ایران عهد صفوی: زوال نظام خانقاهی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 30 (2016-10)


Manifestation of Religious Beliefs in Iranian and Ottoman Architecture, Sheikh Lotfollah Mosque Isfahan (981-998A.H/1602-1619 A.D.) and the Suleymaniyeh Mosque in Istanbul (929-936A.H/1550-1557 A.D.)
تجلی باورهای دینی و مذهبی در آثار معماری ایران و عثمانی، مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان (981-998ق. /1602-1619 م.) و مسجد سلیمانیه استانبول (929-936 هجری /1550-1557 م.)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Role of Mullā Alī Qūshjī in Transferring Knowledge from Samarqand School to Ottoman Emperorship
بررسی نقش ملاعلی قوشچی در انتقال دانش از مدرسه سمرقند به امپراطوری عثمانی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Iran and Ottoman’s Policy towards Qadiriyya
بررسی مقایسه‌ای سیاست دولت ایران و عثمانی نسبت به طریقت قادریه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Iranian in Development of Book-Designing School of Ottoman Baghdad
نقش ایرانیان در توسعه مکتب کتاب‌آرایی بغداد عثمانی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Emergence of an Islamic City: The Madrasas and Converting Istanbul into an Islamic Metropolis
برآمدن یک شهر اسلامی: مدارس و تبدیل استانبول به کلان‌شهری اسلامی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Some Considerations on Persian Historiography in the Ottoman Empire
تأملاتی در تاریخ‌نگاری فارسی در دوره عثمانی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of “Golestan-e Honar” and “Manaqeb-e Honarvaran”
مطالعۀ تطبیقی «گلستان هنر» و «مناقب هنروران»
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nowruz in the Ottoman Administration (Classical Age)
جایگاه نوروز در تشکیلات حکومتی عثمانی (عصر متقدم)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Iranian Historiographer in the Ottoman Court and the Approach to Shia based on Jannabi’s History
تاریخ‌نگار ایرانی در دربار عثمانی و رویکرد به تشیع با تکیه بر تاریخ جنّابی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Descendants of Imam Abu Hamid al-Ghazali in Anatolia
نوادگان امام ابوحامد الغزالی در آسیای صغیر
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 29 (2016-7)


A study on the thought and political action of Salama Moussa in the realm of Socialism
بررسی اندیشه و کنش سیاسی سلامه موسی در عرصه سوسیالیسم
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Governmental Parliament replacing with National Parliament at Minor Tyranny era in Mohammad Ali Shah’s time
مجلس شورای مملکتی به جای مجلس شورای ملی در دورۀ استبداد صغیر
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Semantic Evolution of word “Deylam”
تحول معنایی واژۀ دیلم
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amin-ud-dowleh and foreign policy of Iran at Qajar’s era
امین‌الدوله و سیاست خارجی ایران در عصر قاجاریه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Religious Politics of Sultan Husain Bayiqra (A Case Study: The Impact on Shi’ism)
سیاست مذهبی سلطان‌حسین بایقرا(مطالعۀ موردی: تأثیر بر تشیع)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A study on the graves and tombs at Islamic era in Sistan (Case Study: Zahak)
بررسی قبور و آرامگاه های دورۀ اسلامی سیستان ( مطالعه موردی حوزه زَهَک)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of Non- Governmental Urban Sufism in Anatolia’s socio- political developments in the 7th and 8th century
نقش تصوف شهری عامه در تحولات سیاسی و اجتماعی آناتولی در سده‌های هفتم و هشتم هجری
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 28 (2016-4)


Dispatching Shah Ismail’s Envoys to India: Reasons and purposes
اعزام ایلچیان شاه‌اسماعیل اول صفوی به هند: دلایل و اهداف
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on the views of four major Wahhabi currents on the subject of excommunication in 1960s and 1970s
بررسی اختلاف چهار جریان عمدۀ وهابیت در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی در زمینۀ تکفیر
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An introduction to the types and purposes of “Raqam” on the handicrafts in Islamic era
مقدمه‌ای بر گونه‌ها و انگیزه‌های رقم‌زنیِ هنرمندان دورۀ اسلامی بر صنایع دستی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The relationship between the Sufism and Mu'tazilism
روابط صوفیه و معتزله
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Sea routes from Siraf to China according to Abu Zeyd Sirafi’s travelogue
بررسی راه دریایی از سیراف تا چین مطابق سفرنامه ابوزید سیرافی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Interaction and conflict between the Emirate and Ministry Institutions at Arqun time (683-690 AH)
تعامل و تقابل نهادهای امارت و وزارت در عهد ارغون (۶۸۳ تا ۶۹۰ ق)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the political, military and religious Ayyubids era in the historiography of Egypt and Syria
تأثیر وضعیت سیاسی، نظامی و مذهبی عصر ایوبیان بر تاریخنگاری مصر و شام
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 27 (2016-1)


Role, effect and mechanism of advocacy Organization (sazman e vekalat) in spreading of
نقش، تأثیر و سازوکار سازمان وکالت امامیه در گسترش شیعه در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

"The Function of Chronological Gaps in Narrator Reliability at First Part of Available Tarikh_i Bayhaqi"
نقش شکاف های زمانی در اعتبار راوی در نیمه نخست تاریخ بیهقی موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the role of religious factors in Safavid military efficiency
ارزیابی نقش مؤلفه های دینی در توان نظامی حکومت صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evolution of the concept of Science in transition from the age of ignorance to the Prophet’s era
تطور مفهوم علم در گذر از عصر جاهلی به عصر نبوّت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dervish administration in Kurdish Iraq (1918- 1931 AD)
حکومت دراویش در کردستان عراق (1918ـ1931م)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A critical study on early Ismaili resources (from mid second century to mid fourth AH)
بررسی و نقد اولین آثار اسماعیلی (نیمه سده دوم تا نیمه سده چهارم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An explanation on the dominance of political orientation over religious orientation of Bani- Abbas in Hajj and Pilgrimage
تبیین علل غلبه سیاست ورزی بر دین محوری بنی عباس در امر حج و زیارت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 26 (2015-10)


Qasim Shahi Communities in the poem of Mahmoud
قاسمشاهیان در شعر محمود
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Russian Colonization and Shi’ite Islam: Russian Policy toward Shi’ite Muslims of Transcaucasia (1813-1850)
استعمار روسی و اسلام شیعی: سیاست روسیه تزاری در قبال شیعیان در نخستین سال‌های اشغال قفقاز(1813-1850‌م.)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of Ilkhanid’s religious policy and approach on Christians in South Caucasus
تأثیر سیاست و رویکرد مذهبی ایلخانان بر اوضاع مسیحیان جنوب قفقاز
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on tradesmen and professional cheatings based on “Ma’alim al-ghorbah wa fi Ahkam el-hisbah”
پژوهشی درباره پیشه‌وران و تقلب‌های شغلی آن‌ها بر اساس معالم القربه فی احکام الحسبه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Nahiya and Rajabiya Ziyarats
پژوهشی در باره دو زیارت ناحیه و زیارت رجبیّه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evolutionary Trend of the Title “Zill-ullah” Throughout the Medieval Period of Iran History According to Historical sources and Andarz Nameh
بررسی سیر تطور کاربرد مفهوم «ظل‌الله» در دورۀ میانۀ تاریخ ایران بر اساس منابع تاریخ‌نویسی و اندرزنامه‌ای
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An investigation on Jews cultural influence on Islamic community after the holy prophet (pbh)
بررسی ابعاد تأثیر فرهنگی یهود بر جامعۀ اسلامی بعد از پیامبر(ص)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 25 (2015-7)


An analytical study on the performance of Rostam Farokhzad in the Battle of Qadesiah based on the narratives in resources
تحلیل انتقادی روایات منابع پیرامون عملکرد رستم فرخزاد در نبرد قادسیه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Domestic Slavery in Allahabad Documents: Late Timurid India
برده داری خانگی در اسناد الله آباد؛ اواخر دوره تیموریان هند
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Endowment in Water-supply Development and Formation of Urban Spaces of Mashhad in Safavid Period
نقش وقف در توسعه آبی و شکل گیری فضاهای شهری مشهد در دوره صفویه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cultural policy of Czarism in Transoxiana: Educational System (1864- 1917)
سیاست فرهنگی حکومت تزاری در فرارود طی سال‌های (1917 ـ 1864) ( مطالعه موردی: نظام آموزشی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Taj- au -ddin Mo’taz Khorasani: an Iranian statesman in Rome-Saljuq’s Era and Mowlana’s special devotee
تاج‌الدین معتز خراسانی از دولتمردان ایرانی عصر سلاجقۀ روم و خواص مریدان مولانا
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Termination of the conquests in Imam Ali’s time: why and how?
ایستایی فتوح به دوران خلافت امام علی(ع)؛ چرا و چگونه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Typology of Supremacy in Arabian Peninsula in Pre Islamic Era
نوع شناسی سیادت در جزیره العرب قبل از اسلام
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 24 (2015-4)


Yunus bin Bukeyr: The pioneer of writing the biography of the Prophet Muhammad
یونس‌بن‌بکیر از پیشگامان شیعه در سیره‌نگاری
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The theorizer of the “Fourth Pillar” Theory
مبتکر نظریه رکن رابع ایمان در شیخیه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Insights and Methods in the Historiography of Hafez Abrow
بینش و روش در تاریخ‌نگاری حافظ ابرو
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Orientation of the Foreign Policy of the Safavids in the Ottoman-European Debate (From the Zuhab Treaty to the downfall of the Safavids)
جهت گیری سیاست خارجی صفویان در مسئله منازعات میان دولت عثمانی و اروپا (از معاهده زهاب تا سقوط صفویان)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relations between Fatimids and Sharifs ( Sharif of al-Hejaz)
مناسبات فاطمیان با شرفای حجاز
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of mystical thoughts on Maqtals of Karbala; the case study of Al-Lohuf ala Qatla al-Tofuf
تأثیر آموزه‌های تصوف بر مقتل‌نگاری کربلا؛ مطالعۀ موردی اللُهوف علی َقتلَی الطُفوف
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Understanding “society” and social classification in thinking trends of Islamic era
شناخت چیستی «جامعه» و طبقه‌بندی اجتماعی در پویش‌های فکری عصر اسلامی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 23 (2015-1)


The impact of drought and starvation on land ownership in Iran in the Naseri era.
تأثیر خشکسالی و قحطی بر وضعیت مالکیت زمین در ایران عصر ناصری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The religious, scientific, social and political position of Zorostrian priests in the first centuries after the advent of Islam in Iran
جایگاه دینی، علمی و اجتماعی-سیاسی موبدان در سده‌های نخستین ورود اسلام به ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Decorative Plasterwork of Seljuk Mehrabs in Malek Mosque in Kerman
مطالعه تزئینات گچبری محراب های دوره سلجوقی مسجد ملک کرمان از دیدگاه هنر اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Egyptian Nationalist Historiography: A Case Study, Al-Thorha Al-Urrabieh by Al-Rafei
تاریخ نگاری ناسیونالیستی مصری: مطالعه موردی الثوره العرابیه رافعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Jewish culture and its impact on the reproduction of Jaheli Perceptions of Muslim women in the family
فرهنگ یهود و تأثیر آن در بازتولید نگاه جاهلی به جایگاه زن مسلمان در خانواده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vossaffa Movement)) Extremist Shi'ite movements in Iraq in the era of caliph Hisham bin Abdul Malik and the Emirate of Khalid Ibn Abdullah Alqasry
جنبش وُصَفا (بررسی جنبش غُلاّت شیعی عراق در عهد خلافت هشام‌بن‌عبدالملک و امارت خالدبن‌عبدالله‌القسری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vossaffa Movement)) Extremist Shi'ite movements in Iraq in the era of caliph Hisham bin Abdul Malik and the Emirate of Khalid Ibn Abdullah Alqasry
(بررسی جنبش غُلاّت شیعی عراق در عهد خلافت هشام‌بن‌عبدالملک و امارت خالدبن‌عبدالله‌القسری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Ganjali Khan Endowments on Urban Structure of Kerman, with Emphasis on Endowment Documents of Ganjali Khan
تأثیر موقوفات گنجعلی‌خان بر کالبد شهری کرمان با تکیه بر اسناد وقفنامه های گنجعلیخان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Alavi Zeydis of Yemen and the Abbasid Caliphate From 280 to 444 AD
عوامل مؤثر بر مناسبات علویان یمن با خلافت عباسی از 280 الی 444 ه‍.ق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 22 (2014-10)


Bektashi Order and Astan Quds Razavi
بکتاشیه و آستان قدس رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The political implications of Sanaî's thought
دلالت‌های سیاسی اندیشه سنائی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Banu Hilal's Sirah: Creation, Kind and its Gradual
سیره بنی‌هلال: پیدایش، نوع و تکامل آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Soleiman shah Ivayi and the Mongols Invasion
سلیمان شاه ایوه و حمله مغول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tradition of policy writing in the ninth century, Political thought of Ibrahim Ibn Mohammad about Imam or Soltan in “Adab al Khalafe and Asbab al Hasafeh”
سنت سیاست‌نامه نویسی در سده نهم هجری اندیشه‌های سیاسی ابراهیم‌بن‌محمد در خصوص امام یا سلطان در«آداب الخلافه و اسباب الحصافه»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reasons for the instability and non--promulgation of Shiism in Andalus
علل عدم گسترش و ناپایداری تشیّع در اندلس از ابتدای ورود اسلام به اندلس تا پایان دوره بنی‌حمود(92-449ق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Historical Review of the development of "Tahdis" among the Shi'is during the first half of the Second century of Hijra
تاریخ شکل‌گیری گفتمان تحدیث در شیعیان در نیمه نخست سده دوم هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 21 (2014-7)


کند و کاوی در علل شکل گیری واقعه حَرِّه
کند و کاوی در علل شکل گیری واقعه حَرِّه
| [PDF-FA] | [XML] |

تجلی اندیشه مشروطه‌خواهانه اعتصام‌الملک در اشعار پروین اعتصامی
تجلی اندیشه مشروطه‌خواهانه اعتصام‌الملک در اشعار پروین اعتصامی
| [PDF-FA] | [XML] |

بازنگری در انتساب کتاب روضهالتسلیم به خواجه‌نصیرالدین توسی
بازنگری در انتساب کتاب روضهالتسلیم به خواجه‌نصیرالدین توسی
| [PDF-FA] | [XML] |

فرایند اسلامی شدن الگوی فرهنگی تطهیر در ایران تا پایان سده چهارم با رویکرد تاریخ فرهنگی
فرایند اسلامی شدن الگوی فرهنگی تطهیر در ایران تا پایان سده چهارم با رویکرد تاریخ فرهنگی
| [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه تریاک در تجارت خارجی ایران در دوره قاجار(۱۳۳۴-۱۲۱۰ه.ق)
جایگاه تریاک در تجارت خارجی ایران در دوره قاجار(۱۳۳۴-۱۲۱۰ه.ق)
| [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه عبدالرحمن جبرتی در تاریخ‌نگاری وهابیت
جایگاه عبدالرحمن جبرتی در تاریخ‌نگاری وهابیت
| [PDF-FA] | [XML] |

کاوشی تاریخی در مفهوم و تطّور معنایی بیضه اسلام
کاوشی تاریخی در مفهوم و تطّور معنایی بیضه اسلام
| [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه کوره در نظام تقسیمات جغرافیایی- اداری مسلمانان تا سده هفتم هجری قمری
جایگاه کوره در نظام تقسیمات جغرافیایی- اداری مسلمانان تا سده هفتم هجری قمری
| [PDF-FA] | [XML] |

تحول‌های ساختاری در جغرافیای زیستی مدینه
تحول‌های ساختاری در جغرافیای زیستی مدینه
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش سعد زغلول در نهضت ناسیونالیسم مصر
نقش سعد زغلول در نهضت ناسیونالیسم مصر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 20 (2014-4)


The Study of the poisoning process during the period of Muawiyah's Caliphate period
بررسی فرآیند مسموم‌سازی در دوران امارت و خلافت معاویه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Various catapults of the Islamic periods based on their mechanism, structure, function and type of projectile combat
انواع منجنیق‌های دوره اسلامی بر اساس سازوکار، ساختار، کارکرد و نوع پرتابه‌های جنگی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Khatam: The Prophet's Seal
مُهرخاتم بررسی ویژگی‌های مهر پیامبرص
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Hajjăj and his rule in the consolidation and stabilization of the Umayyad Caliphate
حجاج و نقش وی در تحکیم و تثبیت خلافت اموی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Bulgarian and "Bulgarians" in the Islamic historical and geographical sources from the beginning to the nineth century AD
بلغار و «‌بلغارها‌» در منابع تاریخی و جغرافیایی اسلامی از آغاز تا سده نهم هجری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Iranian Dabir's in the administrative organization of the Abbasid
نقش دبیران ایرانی در تحوّل نظام اداری عباسیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The analysis of the Banu Ammar political relations with the Seljuks, Fatimids and the Crusaders
تحلیلی بر مناسبات سیاسی حکومت بنی‌عمار با سلجوقیان، فاطمیان و صلیبیون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Ahmad Ibn Omar Al-Udhri(393-478): The first Andalusian geographer and writer of marvels
احمـد‌بن‌‌عـمـر‌العُـذری (393- 478ق) (نخستین جغرافی‌دانِ عجایب‌نگارِ اندلسی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Golestan e Eram, Pioneer in Persian scientific Historiography
گلستان ارم؛ پیشرو در تاریخنگاری علمی در زبان فارسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of Seyfi Hasani Saadat of Qazvin during the Safavid dynasty
بررسی جایگاه اجتماعی سادات سیفی حسنی قزوین در عصر صفوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 19 (2014-1)


Role of Djābir b. Abd Allah Ansāri as shi’ite pioneer of compiling Sirā
شیعه پیشگام در سیره‌نگاری جایگاه جابر‌بن‌عبداله انصاری در سیره‌نگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A review of evolution on the Sira studies with an emphasis on medina school
سیرتحول سیره نویسی باتأکید برمکتب مدینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Voltaire’s views about Muhammad’s personality
بررسی آراء و افکار ولتر درباره شخصیت حضرت محمد(ص)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Amin al-Islām al-Tabrisī’s report on Khyber War: A Source- critical Study
تحلیل و نقد تاریخی گزارش امین الاسلام طبرسی از غزوه خیبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Muhammad and succession crisis
رسول خدا‌(ص) و مدیریت چالش جانشینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sīra studies in West: Authenticity and reliability of Hadīth
جریان‌شناسی سیره‌پژوهی درغرب؛ با تأکید بر مطالعات درباب اعتبار و وثاقت حدیث در سنت اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Hamilton Gibb’s ideas about Sira of Muhammad in Medina
بررسی سیره مدنی رسول خدا(ص) در پژوهش‌های تاریخی همیلتون گیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Female Social involvement between Sira and Ghazāli’s Ihyā Olūm al-Din
مشارکت اجتماعی زنان در سیره پیامبر و مقایسه آن با قرائت غزالی در احیاء علوم الدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on the Intellectual and Economic System Prevalent in the Markets of the Arabian Peninsula in Jāhiliya period and during the Prophet’s Life
نظام حاکم بر بازارهای شبه جزیره در دو زمانه جاهلی و عصر نبوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 18 (2013-10)


“Nabi”(Prophet) and “Rasool”(Apostle) between Bible and Qur’an
«نبی» و «رسول» در کتاب‌مقدّس و قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring Ontological Differences between Pan – Arabism and Arab Spring Movements
تفاوت‌های هستی‌شناختی جنبش‌های پان‌عربیستی و بهار عربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Between theology and intellectual history: The case of Shi’ite studies in orientalism tradition
واکاوی رابطه کلام و تاریخ‌فکر در مطالعات شیعه‌شناسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mathnavi Ma’nvi᾽S Story about Sultān Muhammad Khawrazm Shāh under Scrutiny:A historical review of a mystical story
واکاوی داستانی از مثنوی معنوی درباره سلطان محمد خوارزمشاه باز خوانی تاریخیِ داستانی از یک متن عرفانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A look at the historical concept of passive defense in Islamic era
نگاهی بر مفهوم تاریخی دفاع غیرعامل در عصر اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Mosque and the traditional and New Systems of Education during the Qajar‌ Period
مسجد و نظام آموزشی سنتی و جدید در دوره قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Change of the term Saracen and its application by Europeans up to the end of thirteen the century (AD)
تحول اصطلاح ساراسن و کاربست آن در میان اروپاییان تا پایان سده سیزده میلادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oudh/Awadh Bequest(18th -20th century)
موقوفه اود(سده هجده تا بیست میلادی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Monafara Tradition in Jahilyya (Ignorance-Based Pre-Islamic Arab) Culture and its Reproduction and Consequences in the Islamic Period (Relying on Hashimid’s Monafara)
بررسی سنّت منافَرَه در جاهلیت و بازتولید و پیامدهای آن در دوران اسلامی ( با تکیه بر منافره‌های هاشمیان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 17 (2013-7)


A Study the Effects of Dispatching Osmas΄s Division on the Manner of Political Participation of Elite Mohajere and Ansar in Saqifah and Establishing the Caliphate
بررسی تأثیراعزام لشکر اسامه بر چگونگی مشارکت سیاسی نخبگان مهاجر و انصار درسقیفه و تثبیت خلافت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The palace of Hajj in relations of Ottoman and Iran in Qajar Era
جایگاه حج در مناسبات اقتصادی ایران و عثمانی در عصر قاجار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Glance to the Place of E‘temad ud-Dawla Tehrani Family in Jahangir Timurid Period
نگاهی به جایگاه خاندان اعتمادالدوله طهرانی در دوره جهانگیر تیموری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Relationships between Motavakkel, the Abbasid Caliph, and the Alavis
بررسی مناسبات متوکل خلیفه عباسی با علویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Sheikh Hadi Najmabadi in Creation the Iranian Constitutional Movement
نقش و جایگاه جایگاه شیخ هادی نجم‌آبادی در تکوین جنبش مشروطیت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Sheikh Hadi Najmabadi in Creation the Iranian Constitutional Movement
نقش و جایگاه جایگاه شیخ هادی نجم‌آبادی در تکوین جنبش مشروطیت ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Jawdat Pasha: Bonding Historiography and Political Thought to the Western and Islamic Principles
جودت پاشا: پیوند تاریخ نگاری و اندیشۀ سیاسی با مبانی غربی- اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Historical Geography and the Economical Position of Dinawar
جغرافیای تاریخی و جایگاه اقتصادی دینور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 16 (2013-4)


A Study on the State of the Hassanids’ relations with the Shiite Imams to the Year of 145 A.H
بررسی چگونگی مناسبات حسنیان و امامان شیعه(ع) تا سال 145 هجری قمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bazar (Market) and its Economical, Political and Cultural Role in Balkh, Marv and Neishabour in the Two First A.H. Centuries
بازار وکارکرد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن در شهرهای بلخ، مرو و نیشابور در دو سدۀ نخست هجری قمری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Surrey on the Quality of Tahmasb’s Behavior towards Humayun (Indian Refugee Emperor) by an Qutlook to the Indian Historiography
بررسی چگونگی رفتار شاه تهماسب باهمایون (امپراتور پناهندۀ هند) با نگرشی بر دیدگاه تاریخ نگاری هندی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Contemplation on the Sources and on the Concept of Muslim Historical Sources The Case Study: Tarikh-e-Bayhagh
تأمّلی در منابع اطلاعات و مفهوم منبع در آثار تاریخی مسلمانان مطالعه موردی: تاریخ بیهق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mazidians and their Role in Expansion of the Islamic Civilization
مزیدیان و نقش آنان در گسترش تمدّن اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Historical Sociology: Generalized Explanations or Different Narratives
جامعه‌ شناسی تاریخی: تبیین ‌های تعمیم ‌پذیر یا روایت‌ های گوناگون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Seyyed Qutb and Hassan Hanafi’s political thought
بررسی تطبیقی اندیشه‌های سیاسی سید قطب و حسن حنفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 15 (2013-1)


Effort of Abbasid al-Mustarshid billah to Recover Worldly Power And Confronting the Iraqi Seljukes
تکاپوی خلیفه مستَرشِد عباسی برای کسب قدرت دنیوی و تقابل او با سلجوقیان عراق
| [PDF-FA] | [XML] |

Studing and Analising the Chivalry Discourse of of Islam History during the 4 th. to 8thCenturies A.H.
بررسی و تحلیل گفتمان فتوت در تاریخ اسلام از سده چهارم تا سده هشتم هجری قمری
| [PDF-FA] | [XML] |

The Islamizing Process of Cultural– Social Natrision Pattern in Iran to the End of 4th. Century A.H.
فرایند اسلامی شدن الگوی فرهنگی – اجتماعی تغذیه در ایران، تا پایان سده چهارم هجری قمری
| [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Imam Hassan Askari(PBUH)’s, Iranian companions in the Science of Hadith (Tradition) Based on the Four Holy Books
نقش اصحاب ایرانی امام حسن عسکری(ع) در علم الحدیث با تکیه بر کتب اربعه شیعه
| [PDF-FA] | [XML] |

The Farthest Maghreb’s (Moroccan) Educational Institutions in Marinids’ Era
نهادهای آموزشی مغرب اقصی در عصر بنی مرین
| [PDF-FA] | [XML] |

The Institution Endowment (Waqf) in Safavid Era
نهاد وقف در دوره صفوی
| [PDF-FA] | [XML] |

The Development Urban Structure in AL-Fustat under Sofianids’ Era (40–60A.H.)
تحولات ساختار شهری فسطاط در دوره سفیانیان( ۴۰ تا ۶۴ ه .ق)
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 14 (2012-10)


A Surrey on the Conquring Causes and Motives of Arran (Caucasus’ Albania) from its Conquest to the End of Umayyad Era (22-132 A.H.)
بررسی علت ها و انگیزه های فتح اران(آلبانیای قفقاز) از زمان فتح آن سرزمین تا پایان دوره امویان(۲۲- ۱۳۲ه‍ ق)
| [PDF-FA] | [XML] |

Sayyed Jamal-al-Din’s political Thought and Act in Challenging with the Naserid Government
اندیشه و عمل سیاسی سید جمال‌الدین اسدآبادی در چالش با حکومت ناصری
| [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Shi’ites Status in Halab in Mirdasids Era
بررسی وضعیت شیعیان در حلب عهد بنی مرداس
| [PDF-FA] | [XML] |

Surveying and comparing the political process of the Saljuqs sultans’ Legitimization: Toghril (429-455 A.H) and Sanjar (511-552A.H.)
بررسی و مقایسه روند مشروعیت یابی سیاسی سلاطین سلجوقی: طغرل (۴۲۹-۴۵۵ه‍.ق) و سنجر(۵۱۱-۵۵۲ه‍.ق)
| [PDF-FA] | [XML] |

The Imamity (Twelve Imam) Clerics and the Base of their Political Manners in the Safavid Era
عالمان امامی و مبنای رفتار سیاسی آنان در دوره صفوی
| [PDF-FA] | [XML] |

Trading in Ispahbadiyeh Bavandids’ Territory of Tabaristan (466-606A.H.)
تجارت در قلمرو باوندیان اسپهبدیه طبرستان(۴۶۶-۶۰۶ه‍.ق)
| [PDF-FA] | [XML] |

Entrusting the Canonization of Divine Decrees in the Most Honourable Prophet’s Biography from the Sunnite Muslim’s Viewpoint
تفویض تشریع احکام در سیره پیامبر اکرم (ص) از نگاه عالمان اهل سنّت
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 13 (2012-7)


Recognizing the Political and Mental of Darye Shafiq, the energetic member of the Egyptian women movement
شناخت زندگی سیاسی و فکری دریه شفیق، فعال جنبش زنان در مصر
| [PDF-FA] | [XML] |

The Umayyad Functionaries in the Abbasid Caliphal System
کارگزاران اموی در نظام خلافت عباسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Critical Discourse Analysis of the Ba’iyeh Ballade of Lady Fatima (PBUH)
تحلیل گفتمان انتقادی قصیده ی بائیه ی حضرت فاطمه زهرا(س)
| [PDF-FA] | [XML] |

Iranian Despatism and Decline in the Viewpoint of Foreign Travelogue Writers
استبداد و انحطاط ایران از نگاه سفرنامه نویسان خارجی
| [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Iranians in the Capture of Iran by Arabs until the End of First Century A.H (groups, motives, kinds of cooperation)
نقش ایرانیان در فتح ایران به دست اعراب از آغاز تا پایان سده ی نخست هجری قمری (گروه ها، انگیزه ها و انواع همکاری)
| [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Classification of Science from the perspective of Fakhr ud - Din Razi and Shams ud - Din Amoli
بررسی مقایسه ای طبقه بندی علوم از دیدگاه فخرالدین رازی و شمس الدین آملی
| [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Classification of Science from the perspective of Fakhr ud - Din Razi and Shams ud - Din Amoli
بررسی مقایسه ای طبقه بندی علوم از دیدگاه فخرالدین رازی و شمس الدین آملی
| [PDF-FA] | [XML] |

Backgrounds and Nature of Crisis during al- Muqtadir billah Reign
زمینه ها و ماهیت بحران در خلافت عباسی در دوره ی خلافت مقتدر(۲۹۵ ـ ۳۲۰ه‍.ق)
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 12 (2012-4)


Reflection of Religious Approaches in Savafid Period's Correspondences
بازتاب رویکردهای مذهبی در مراسلات عصر صفوی
| [PDF-FA] | [XML] |

Recogniziog the School of Hisham ibn -e-Hakam in early Imamiyyah History
بازشناسی جریان هشام بن حکم در تاریخ متقدم امامیه
| [PDF-FA] | [XML] |

Islamic Historiography in the Ahl-e-Hadis Narrative The Case Proof: Ibn-e-Khayat˙s History
تاریخ نگاری اسلامی در روایت اهل حدیث نمونه ی موردی: تاریخ خلیفهبن خیاط
| [PDF-FA] | [XML] |

Islamic Historiography in the Ahl-e-Hadis Narrative The Case Proof: Ibn-e-Khayat˙s History
تاریخ نگاری اسلامی در روایت اهل حدیث نمونه ی موردی: تاریخ خلیفهبن خیاط
| [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Foreign Travelogue Writers’Approaches to the Zoroastrian in Nasirid and Muzaffarid Eras
بررسی رویکرد سفرنامه نویسان خارجی نسبت به زردشتیان؛ در عصر ناصری و مظفری
| [PDF-FA] | [XML] |

Types of Policies in Ibn-e-Rabie Political View
اقسام سیاست در اندیشه ی سیاسی ابن ابی ربیع
| [PDF-FA] | [XML] |

The Ulema’s Positions before the 3 Isfand 1299 A.H.D (21February 1920) Coup
مواضع علما در برابر کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ هجری شمسی
| [PDF-FA] | [XML] |

Common Causes of Drug Addiction in the Qajar Era and its Social Effects
علل رواج اعتیاد در جامعه ی عصر قاجار و آثار اجتماعی آن
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 11 (2012-1)


The Role of Industrial Revolution in Developments of Persian’s Handicrafts
نقش انقلاب صنعتی درتحولات صنایع دستی ایران
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Causes of Tension in Iran and Uzbeks’ Foreign Relations (from the Beginning to the befor of Abbas I Reign)
علل تنش در روابط خارجی ایران و ازبکان (از آغاز تا پیش از پادشاهی عبّاس اوّل)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Profession‚ Conexistence‚ and Local Conjunctures: Reasons for the Prospering Continuity of Tammami Family in Shiraz during the Qajar Period
حرفه، همزیستی و پیوندهای محلی: عوامل ریشه دواندن سلسله ی تمّامی در شیراز دوره ی قاجاریه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation on the Resources of Ibn Sabbagh Maleki’s Book: al – Fosul ul – Mohemmah
روگرفت از کتاب کشف الغُمَّه ی اربلی کندوکاو در منابع کتاب الفصول الُمهّمه ی ابن صبّاغ مالکی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Bani Qaisar Kings of Kish and Oyunid Rulers of Bahrein
مناسبات ملوک بنی قیصر کیش و حکام عیونی بحرین
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Carmelites’ Religious Activities in the Safavid Era Iran
فعالیت های مذهبی کارملیت ها در ایران عصر صفوی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 10 (2011-10)


Religious View of Muslim Historians to the Crusades
نگرش مذهبی مورخان مسلمان به جنگ‌های صلیبی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pattern of Crisis Management in Qajar Era Emphatically on the Kurdish High - RanKings Role in Managing Salar’s Crisis
الگوی مدیریت بحران در دوره‌ی قاجار با تأکید بر نقش دولت مردان کُرد در مدیریت بحران سالار
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Political Letter of Advice Writing In the Ilkhanid’d Period
اندرزنامه نویسی سیاسی در عصر ایلخانی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Religious Principles and Theory of Nategh – e – Vahed (Singel Talking) in the SheyKhism View
اصول دین و مذهب و نظریه ی ناطق واحد در اندیشه ی شیخیه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Islam Expansion in Zumbils’ Kingdom
گسترش اسلام در قلمرو زنبیل های سیستان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Researching in the Second Period of Iran - Rusia’s Wars
واکاوی آغاز دوره ی دوم جنگ های ایران و روسیه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iran Shari's Political Wisdom in Islamic Historiography: Based upon: Masoudi's Literary Works
حکمت سیاسی ایران‌شهری در تاریخ‌نگاری اسلامی مبتنی بر آثار مسعودی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 9 (2011-7)


The Dominant Emotional Approach of Narrating Karbala Event in Persian Texts Case Study: Works of HasanShi’iSabzevari
رویکرد عاطفی به واقعه‌‌ی کربلا در متون فارسی پیش از قرن نهم (مطالعه‌ی موردی : آثار حسن شیعی سبزواری)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Importance of Book and Library During Buyid Dynasty and its Role in Production and Expansion of Science and Knowledge
جایگاه و اهمیت کتاب و کتابخانه در عصر آل بویه و نقش آن در تولید علم و دانش
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Map and Cartography inIslamic civilization
نقشه و نقشه‌نگاری در تمدن اسلامی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Ayam al-Arab Narration on Maghazi and Futuh Writings
تاثیر روایت ایام العرب در مغازی و فتوح نگاری
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of the Third Governments on Ilkhanids – Golden Hord Relations
تأثیر حکومت‌های ثالث بر مناسبات ایلخانان و آلتین اردو (اردوی زرّین)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Pattern of Deploying Arab Rulers and Agents in Iran and its Impact on Urbanization and Urban Society
الگوی استقرار زمام داران و کارگزاران عرب در ایران و تأثیر آن بر شهرسازی و جامعه شهری
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evolution and diversity of the Concept of Siyadat During Safavid Period
تحول و تنوع مفهوم سیادت در عصر صفویه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 8 (2011-4)


Methodology and Status of Imam Shafeei in the Science of Hadith in sunni school of thought
روش شناسی و جایگاه امام شافعی در علوم حدیث در مذاهب اهل سنّت
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Tradition of Helf (Alliance) and Its Functions in the Ignorance Age of Arabia
سنّت حِلف و کارکردهای آن در عصر جاهلی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Failure of Amanullah Khan’s Reforms and Formation of Bacheh-Saqqa’s Government in Afghanistan
ناکامی اصلاحات امان‌الله‌خان و شکل‌گیری حکومت بچه‌سقّا (سقّو) در افغانستان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Agreement of Golestsn, an Armistice or a Definite Treaty (?!)
موافقت‌نامه‌ی گلستان، قرارداد متارکه‌ی جنگ یا عهدنامه‌ی قطعی(؟!)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Principle of Rokn-e Rabe‘ Cognition in Sheykhism View
اصل معرفت به «رکن رابع» در اندیشه‌ی شیخیه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oil and Economic - Social Changes in Baku
نفت و تغییرات اقتصادی- اجتماعی شهر باکو
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Analyzing of Khwarazm Victory
تحلیل انتقادی روایت‌های فتح خوارزم
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evolution and diversity of the Concept of Siyadat During Safavid Period
تحول و تنوع مفهوم سیادت در عصر صفویه
| [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2011-1)


Jihadi Approaches of Transoxiana Residents against Russians Invasions
رویکردهای جهادی ساکنان ماوراءالنّهر در برابر هجوم روس‌ها
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The First Martyr and the Problem of his Martyrdom
شهید اوّل و مسئله‌ی شهادت او
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sādāt’s (Sayyed’s) Endearours to Estabilish Government in Transoxtana in 5th Century A.H.
تکاپوهای سادات برای تشکیل حکومت در ماوراءالنّهر در سده‌ی پنجم هجری قمری
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The ִTughrâs of the most Stable Sadr’s in Safavid Period
طغراهای باثبات‌ترین صدر دوره‌ی صفوی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Justice Schema in Siyar-al-Muluk in Comparison with the theological basis of Abul-Hassan Ash-ari
طرح عدالت در سیرالملوک و مقایسه‌ی آن با مبانی کلام ابوالحسن اشعری
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Common Link Phenomenon in the Chains of Transmitters of Traditions: Explanation and Analysis
پدیده‌ی حلقه‌ی مشترک در سندهای روایات: تبیین و تحلیل
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Balance of Shar’ and ‘Urf in the Legal System of Qajar Period
موازنه‌ی شرع و عرف در نظام حقوقی ایران دوره‌ی قاجار
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (2010-10)


Religious Policy of the Right guided (Rashidun) Caliphs
سیاست مذهبی خلفای راشدین
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Madjma‘ of Jānḳi :a study on supreme council of Safavid Court (906-1135 A.H)
مجمع جانقی: تحقیقی درباره‌ی شورای عالی دربار صفوی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reviewing the Relationships between Ismailis and Nimruzi Muluk (Sistanian kings) on the Base of a New Found Text
باز نگری در روابط اسماعیلیان و ملوک نیمروز بر پایه‌ی متنی نو یافته
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The paradigm of historiography in Iran: a model for a thousand years history writing in Iran (3/9th to 13/19th century)
پارادایم تاریخ نویسی در ایران: الگویی از تاریخ نگاری هزار ساله (از اواخر قرن سوم تا برآمدن جنبش مشروطه خواهی)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of Shiite-Sufi movements in Iran 7th to 10th centuries A.H.
تبیین نظری نهضت‌های شیعی- صوفی در ایران قرن‌های هفتم تا دهم ﻫ .ق
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mosque and politics in the Saljuqe Era (emphatically on its preaching function)
مسجد و سیاست در عصر سلجوقی (با تأکید بر کارکرد تبلیغی- رسانه‌ای مسجد)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Crusher of Heresy and the Symbol of Justice: Anushirvan in Islamic Historiography
سرکوب‌گر بدعت و نماد عدالت: انوشیروان در تاریخ نگاری اسلامی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2010-7)


The Rhetorical Representation of Qasim b. Hasan’s Martyrdom in Historical Sources and Texts of ta’ziyah: a Comparative Survey
بررسی شهادت قاسم بن حسن(ع) در منابع تاریخی و متون تعزیه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Legitimacy Discourse as Reflected in Historical Texts: the Case of Badlīsī’s Hasht Behesht
گفتمان مشروعیت در هشت بهشت ادریس بدلیسی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fath Alī Shāh and the Problem of Shī’īte Holy Places in Ottoman Iraq: 8ka Study in Qajar’s Religious orientations and Foreign Policy
فتحعلی شاه قاجار و عتبات عالیات ورقی از جهت‌گیری‌های مذهبی و سیاست خارجی دولت قاجار
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Situation of Rational Sciences in Sicilia (Islamic Saqliyah) during Kalbīd Rule (336-435 A.H.)
نگاهی به تاریخ علوم عقلی در سیسیل(صقلیه) در عصر کلبیان (435-336ﻫ.ق)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Approach and Method of Abū Rayhān –e Birūnī in Historiography: the Case of Asar al-Baqiyah
رویکرد و شیوه تاریخ‌نگاری ابوریحان بیرونی با تکیه بر آثارالباقیه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mughīrat b. Sa’īd and the Genesis of Horūfī Thought during Umayyad Rule in Iraq
مغیرهبن سعید و ظهور اندیشه‌ی حروفی‌گری در عصرامویان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Status and Influence of Ghias al-Din Jamshid Kashani (A.D1388-1421/A.H 790-824) in Samarqand Scientific School
جایگاه غیاث الدین جمشید کاشانی (824-790 ﻫ.ق/ 1421- 1388 م) در مکتب علمی سمرقند
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2010-4)


Nowruz Feast in Indian Timurids’ Court
جشن نوروز در دربار تیموریان هند
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human Evolution in Ismailis HistoricalView (Old Propaganda)
تکامل انسان درنگرش تاریخی اسماعیلیه (دردعوت قدیم)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Canonical and Practical Distinctions of Imami Shi'ism in Social Convergence and Political Solidarity (In Three Primary AH Centuries)
تأثیر تمایزات فقهی و عملی تشیع امامی در همگرایی اجتماعی و انسجام سیاسی (درطی سه قرن نخست هجری)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of Islamic Thinkers’ Rejections against Ernest Renan Claims
بازشناسی ردّیه‌های اندیشه‌گران جهان اسلام بر ادّعاهای ارنست رنان
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discourse of Caliphate and Sultanate (Monarchy) in Siyar al-Muluk
گفتمان خلافت و سلطنت در سیرالملوک
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Background of an Architectural Relic in Razavi Haram: Sanjarid Inscriptions
بررسی پیشینه‌ی یک اثر معماری در حرم رضوی: کتیبه‌های سنجری
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The City of Dabigh and Its Economic Situation
شهر دبیق و جایگاه اقتصادی آن
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2010-1)


Religious symbols in Shiite Poems (First to fifth Centuries A.H) Case by Case study on Imam Ali and Imam Hussein (PBUT)
نمادهای دینی در شعر شیعی (قرن اول تاپنجم هجری) مطالعه موردی: امام علی(ع) و امام حسین(ع)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Metamorphosis of Erja' Theory from First Morje'a to Pure Morje'a
تطوّر اندیشه ارجاء از مرجئه نخستین تا مرجئه خالص
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Genealogy of Cultural Iranism in Iranian-Islamic Historiography Until The Teymurid Era
تبارشناسی ایران‌گرایی فرهنگی در سنت تاریخ نگاری اسلامی- ایرانی تا عهد تیموری
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hammudids and Shi'ism in Andalusia
حمودیان و تشیع در اندلس
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing Political Behavior of Shiite Clerics Case Study: “forty days Immigration” Phenomenon on 1342
تحلیل رفتار سیاسی عالمان شیعی مطالعه موردی: پدیده مهاجرت چهل روزه 1342
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The common Shrines and some Religious Similarities between Christians, Alavids and Baktashis in Ottomanid Territory
مزارات مشترک و برخی تشابهات باوری مسیحیان و علویان و بکتاشیان در قلمرو عثمانی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Silk Road from Baghdad to China; (a Case by Case Study of Jungharia)
بررسی جاده ابریشم از بغداد تا چین مطالعۀ موردی: راه جونغاریه
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2009-10)


Historical bases and roots of Islamphobia in the west Case by case survey of the Crusades
مبانی و ریشه های تاریخی اسلام هراسی غرب بررسی موردی جنگهای صلیبی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nowbakhti family interaction with Abbasid Caliphate and its effect on the expantion of Shi’ism
تعامل خاندان نوبختی با خلافت عباسی و تأثیر آن برگسترش تشیع
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Axes of hostile forces convergence against caliphate of highness Ali (PBUH)
محورهای همگرایی نیروهای متخاصم در جنگ‌های دوره خلافت حضرت علی(ع)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Confrontation of traditionalism and modernism in compilation of Ottomanid constitution (1876 A.D.)
رویارویی سنّت و تجدّد در تدوین قانون اساسی عثمانی (1876م.)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Naghshbandies reaction to the response against Russians aggression to Transoxiana
واکنش نقشبندیان در برابر تجاوزات روس ها به ماوراءالنهر
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The most fundamental factors in political thoughts of Zia Aldin Barani
اساسی ترین مولفه های اندیشه سیاسی ضیاءالدین برنی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conditions of becoming the crown prince during the Umavids and the first era of Abbasids
شروط احراز ولایتعهدی در دوران اموی و عصر اول عباسی
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2009-7)


The Effects of the Currents of Thoughts on Political Behavior of Kufians
تأثیر اندیشه های رایج بر رفتار سیاسی مردم کوفه از سال ۳۵ تا ۶۱ هجری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prophet Muhammad (PUH) and Hypocrisy
پیامبر اسلام (ص) و جریان نفاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and Education during the Leadership of Prophet Muhammad (PUH) in Medina
دانش و آموزش در عصر پیامبر اسلام(ص)
| [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Poltical causes of Formation of Reddeh
زمینه های سیاسی شکل گیری جریان ردّه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study on Historiography of Abu-anifeh Dinawari in Akhbar al-Tawal
ملاحظاتی در باب تاریخ نگاری و تاریخ نگری ابو حنیفه دینوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diplomacy of the Prophet Muhammad (PUH)
دیپلماسی حکومت پیامبر (ص)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Age and Generation from theHistorical Perspective
عصر و نسل از نگاه تاریخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles