پژوهشكده تاريخ اسلام، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام- راهنمای ثبت نام در پابلونز
راهنمای ثبت نام در پابلونز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/6 | 

از داوران محترم تقاضا می‌شود، انجام داوری برای نشریه  فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام را در پروفایل Publons خود ثبت نمایند.  راهنمای ثبت نام در  Publons

نشانی مطلب در وبگاه پژوهشكده تاريخ اسلام، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام:
http://journal.pte.ac.ir/find-1.123.28.fa.html
برگشت به اصل مطلب