فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام- اطلاعات ثبت نام
اظلاعات ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۳ | 
از استادان و پژوهشگران ارجمند تقاضا می‌شود، پیش از ثبت نام در سامانه و ارسال مقاله، شیوه‌نامه فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام را مطالعه و مقاله را طبق موارد یاد شده در شیوه‌نامه تنظیم کنند. در غیر این صورت مقاله از فهرست ارزیابی خارج خواهد شد. هم‌چنین مطالعه اعلان مرتبط با راهنمای ارسال مقاله برای فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام جهت ارسال تعهدنامه کتبی، واریز هزینه داوری اولیه و هزینه چاپ مقاله، ضروری است. برای مطالعه این متن به ادامه اطلاعیه‌های صفحه اصلی سایت مراجعه کنید.


برگه درخواست اشتراک
نام
نام خانوادگی
نام پدر
متولد
شغل
میزان تحصیلات
شماره نسخه درخواستی
تعداد نسخه درخواستی
شماره فیش بانکی
مبلغ به ریال
آدرس
شماره تماس
امضا و تاریخ 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام:
http://journal.pte.ac.ir/find.php?item=1.54.17.fa
برگشت به اصل مطلب