فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۳ | 
از نویسندگان درخواست می‌شود ضوابط زیر را در نگارش مقاله خود رعایت کنند:
مقالات پژوﻫﺸﻲ در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻓﺮق و ﻣﺬاﻫﺐ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎری و ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺮی و ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ و اﺣﺘﻤﺎﻻً( ﭼﺎپ) در ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 از استادان و پژوهشگران ارجمند تقاضا می‌شود، پیش از ثبت نام در سامانه و ارسال مقاله، شیوه‌نامه فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام و اصول  اخلاقی در انتشار مقاله (بخش اطلاعات نشریه) مندرج در سایت را مطالعه و مقاله را طبق موارد یاد شده در شیوه‌نامه تنظیم کنند. در غیر این صورت مقاله از فهرست ارزیابی خارج خواهد شد.

 ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ در رد و ﻗﺒﻮل و ﻧﻴﺰ ﺣﻚ و اﺻﻼح ﻣﻘﺎﻻت آزاد اﺳﺖ.
 ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ.
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﺳﺖ.
 ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺒﺎﻳﻲ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد( تعهد نامه کتبی) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ، از اراﺋﺔ آن ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺠﻼت، ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﺪ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. 
در ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﻗﻴﺪ ﺷﻮد و اﻋﻼم رﺿﺎﻳﺖ ﻛﺘﺒﻲ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺠﻠﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد.
  • هم‌چنین مطالعه اعلان مرتبط با راهنمای ارسال مقاله برای فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام جهت ارسال تعهدنامه کتبی، واریز هزینه داوری اولیه و هزینه چاپ مقاله، ضروری است. برای مطالعه این متن به ادامه اطلاعیه‌های صفحه اصلی سایت مراجعه کنید.
  •  ارسال سه نسخه از مقاله، به صورت تایپ شده در برنامه‌ Word 2003-2007 با قلم B karim و قلم متن 14 و پاورقی و یادداشت‌ها B Nazanin 9، به همراه فایل الکترونیکی آن الزامی است.
  • مقالات دریافتی پس از بررسی و مطابقت با ضوابط مورد نظر، تأیید اولیه در جلسه هیأت تحریریه و  نیز واریز هزینه داوری بررسی و روند ارزیابی آن آغاز می‌شود.
  • جهت قرارگرفتن مقاله در فرایند داوری مبلغ 1000000 ریال(یک میلیون ریال) به شماره حساب پژوهشکده  0106101047006 به نام پژوهشکده تاریخ اسلام (یا سید هادی خامنه ای) نزد بانک ملی ایران شعبه ولایت، کد بانک 559، واریز و اسکن فیش واریزی را ارسال فرمایید‌. چنانچه مقاله پس از داوری مورد تأیید و در مرحله چاپ قرار گیرد مبلغ 3000000(سه میلیون ریال) نیز به حساب پژوهشکده واریز نمایید
  • متمنی است تصویر فیش واریزی علاوه بر درج در سامانه به ایمیل Faslnameh@pte.ac.ir faslnameh.pte@gmail.com; ارسال شود.
    نویسندگان می‌توانند از طریق سامانه از مراحل ارزیابی مقاله مطلع شوند.
  • جلسه هیأت تحریریه هر ماه یک بار برگزار می‌شود.
  • مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد:
 چکیده فارﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ، روش ﺗﺤﻘﻴﻖ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ در150  ﻛﻠﻤﻪ
مقدمه، شامل: طرح مسأله‌ پژوهش و پیشینه‌ی آن، شیوه‌ی تحقیق و بیان هدف؛ 
بدنه اصلی مقاله، مشتمل بر بحث و بررسی فرضیه (فرضیات) تحقیق و ارائه‌ی تحلیل‌های مناسب با موضوع؛نتیجه‌گیری و فهرست منابع؛
حجم ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از6000  ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﺎص در ﭘﺎورﻗﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.  
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، رﺗﺒﺔ ﻋﻠﻤﻲ، ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﺑﻮط و نشاﻧﻲ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ( در ﺻﻔﺤﺔ اول ذﻛﺮ ﺷﻮد. 
 ﻣﻘﺎﻻت ﻏﻴﺮ ﻓﺎرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﻋﺮﺑﻲ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﻴﺮ ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
شیوه استناد در پانوشت:
 ـ کتاب:
 ارجاع برای اولین نوبت: نام و نام خانوادگی نویسنده، (سال نشر)، عنوان کتاب [به شکل ایرانیک تایپ شود]، جلد، ترجمه‌، تصحیح، به کوشش، گفتگو با، محل نشر: ناشر، صفحه.
 ارجاع بدون فاصله: همان، ص. ارجاع با فاصله: نام نویسنده، عنوان کتاب [به شکل ایرانیک]، جلد، ص.
 عنوان کامل کتاب در ارجاع اول آورده شود و در ارجاعات بعدی از نام مختصر آن استفاده شود.
 به جز محل نشر که پس از آن علامت دو نقطه (:) گذاشته می‌شود، بقیه با ویرگول جدا می‌شوند
شماره صفحات از راست به چپ؛ کم به زیاد آورده شود. نمونه: صص112ـ113.
 در مواردی هم که تعداد صفحات بیش از یک مورد است، ترتیب فوق رعایت شود.
 نمونه: صص478ـ477، 386، 297ـ296. (برای مجزا کردن اعداد تنها از ویرگول استفاده شود) نوبت چاپ اول قید نشود.
 ارجاع با دو نویسنده هر دو قید شود.
 ارجاع با بیش از دو نویسنده: نویسنده اول و دیگران.
 اثر بدون نویسنده: نام شخصی که اثر را چاپ کرده، یا سرویراستار، به جای مولف آورده می‌شود و پس از آن در پرانتز نوشته می‌شود (به کوشش)
 ـ مقاله در مجله:
 ارجاع برای نوبت اول:
 نام و نام خانوادگی نویسنده، «عنوان مقاله داخل گیومه قرار گیرد»، عنوان مجله، سال، شماره، تاریخ نشر، صفحه.
 ارجاع بدون فاصله: همان، ص. ارجاع با فاصله: «عنوان مقاله»، ص.
 ـ مقاله در مجموعه مقالات: نام و نام خانوادگی نویسنده، (سال نشر)، «عنوان مقاله داخل گیومه»، در: نام مجموعه مقالات، نام سرویراستار، گردآورنده یا احیانا نام مترجم، محل نشر: ناشر، ص
ـ مقاله در دائرۀ المعارف: نام و نام خانوادگی، (سال)، «عنوان مدخل»، عنوان دائرۀالمعارف، جلد، محل نشر: ناشر، ص.
 ـ مدخل لغت‌نامه: نام و نام خانوادگی، (سال)، ترجمه‌، تصحیح، محل نشر: ناشر، «مدخل».
 ـ مقاله در روزنامه با نام نویسنده: نام و نام خانوادگی، «عنوان مقاله»، عنوان روزنامه، شماره، (روز ماه سال)، ص.
 در صورتی که مقاله در ضمیمه باشد کلمه ضمیمه آورده شود.
 ـ مقاله در روزنامه بدون نام نویسنده: «عنوان مقاله»، عنوان روزنامه، ش، روز ماه سال، ص.
 ـ پایان نامه: نام و نام خانوادگی نویسنده(سال دفاع)، «عنوان پایان نامه»، پایان‌نامه‌ی [مقطع قید شود]، به‌راهنمایی، عنوان دانشکده‌، عنوان دانشگاه، سال، ص
ـ سند: مﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻨﺪ، ﻣﺨﺘﺼﺎت دﻗﻴﻖ ﺳﻨﺪ، ﺷﻤﺎره ﺳﻨﺪ.
 مأخذ اینترنتی با نام نویسنده: ابتدا نام نویسنده و سپس عنوان سایت مورد نظر قید شود و سپس، مسیر اینترنتی به‌طور کامل درج شود
Christopher Uehlinger.”Religious change in Iran under the Early Safavids” http://www.research-projets.uzh.ch/p11554.htm.(accessed22/12/2012) 
 مآخذ اینترنتی بدون نام نویسنده: آدرس دقیق مسیر اینترنتی به روش بالا مشخص شود.
 منابع لاتین:
 به سبک و سیاقی که نشانی فارسی و عربی مستندسازی می‌شود، از چپ به راست حروف‌چینی می‌شوند
شیوه‌ی استناد به منابع و مآخذ در فهرست منابع:
فهرست ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻔﺒﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﺑﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد:
 در فهرست منابع، ابتدا نام خانوادگی و سپس نام نویسنده نوشته ‌شود
بیش از دو نویسنده تمام نویسندگان نامشان ذکر شود. (به ترتیب روی جلد) نویسندگان به ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی فهرست می‌شوند، و نیازی به شماره گذاری در فهرست منابع نیست
نام ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه، ﻧﺎم ﻛﻮﭼﻚ او (ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر)، ﻋﻨﻮان اﺛﺮ(ایتالیک)، ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺼﺤﺢ ﻳﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ، مصحح یا مترجم، محل نشر: ناشر.
 عنوان کتاب‌ها و مقالات در فهرست منابع کامل آورده شود. صفحه حذف، ولی در مقالات، صفحات شروع و پایان مقاله قید شود
معادل لاتین اصطلاحات و مفاهیم خاص در پاورقی نوشته شود. 
مهم: در صورت رعایت نکردن ضوابط فصلنامه، مقاله برای تعیین داور در جلسه هیئت تحریریه مطرح نخواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام:
http://journal.pte.ac.ir/find.php?item=1.48.16.fa
برگشت به اصل مطلب