پژوهشكده تاريخ اسلام، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله و روند داوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/23 | 
از نویسندگان درخواست می‌شود ضوابط زیر را در نگارش مقاله خود رعایت کنند:
مقالات پژوﻫﺸﻲ در ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم اﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻓﺮق و ﻣﺬاﻫﺐ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎری و ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺮی و ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﻲ و اﺣﺘﻤﺎﻻً( ﭼﺎپ) در ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 از استادان و پژوهشگران ارجمند تقاضا می‌شود، پیش از ثبت نام در سامانه و ارسال مقاله، شیوه‌نامه فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام و اصول  اخلاقی در انتشار مقاله (بخش اطلاعات نشریه) مندرج در سایت را مطالعه و مقاله را طبق موارد یاد شده در شیوه‌نامه تنظیم کنند. در غیر این صورت مقاله از فهرست ارزیابی خارج خواهد شد.

 ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ در رد و ﻗﺒﻮل و ﻧﻴﺰ ﺣﻚ و اﺻﻼح ﻣﻘﺎﻻت آزاد اﺳﺖ.
 ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﺠﻠﻪ اﺳﺖ.
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺪرج در ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اﺳﺖ.
 ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت در ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺒﺎﻳﻲ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 نویسندگان باید فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع را دریافت کرده و پس از تکمیل فرم، با امضای دستی، همزمان با ارسال مقاله آن را ارسال فرمایند.  جهت دریافت فرم تعهدنامه بر روی عنوان فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع کلیک فرمایید.
  • هم‌چنین مطالعه اعلان مرتبط با راهنمای ارسال مقاله برای فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام جهت ارسال تعهدنامه کتبی، واریز هزینه داوری اولیه و هزینه چاپ مقاله، ضروری است. برای مطالعه این متن به ادامه اطلاعیه‌های صفحه اصلی سایت مراجعه کنید.
  •  ارسال مقاله در برنامه‌ Word ۲۰۰۳-۲۰۰۷ با قلم B karim و قلم متن ۱۴ و پاورقی و یادداشت‌ها B Nazanin ۹، در سامانه و صفحه شخصی نویسنده طبق ضوابط فصلنامه الزامی است.
  • مقالات دریافتی پس از بررسی و مطابقت با ضوابط مورد نظر، تأیید اولیه در جلسه هیأت تحریریه و  نیز واریز هزینه داوری بررسی و روند ارزیابی آن آغاز می‌شود.
  • جهت قرارگرفتن مقاله در فرایند داوری پس از بررسی اولیه در جلسه هیات تحریریه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال(یک میلیون ریال) به شماره حساب پژوهشکده  ۰۱۰۶۱۰۱۰۴۷۰۰۶ به نام پژوهشکده تاریخ اسلام (یا سید هادی خامنه ای) نزد بانک ملی ایران شعبه ولایت، کد بانک ۵۵۹، واریز و اسکن فیش واریزی را ارسال فرمایید‌. چنانچه مقاله پس از داوری مورد تأیید و در مرحله چاپ قرار گیرد مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰(سه میلیون ریال) نیز به حساب پژوهشکده واریز نمایید
  • متمنی است تصویر فیش واریزی علاوه بر درج در سامانه به ایمیل Faslnamehpte.ac.ir faslnameh.ptegmail.com; ارسال شود.
    نویسندگان می‌توانند از طریق سامانه از مراحل ارزیابی مقاله مطلع شوند.
  • جلسه هیأت تحریریه هر ماه یک بار برگزار می‌شود.
  • متمنی است پیش از بررسی مقاله در جلسه تحریریه از واریز مبلغ داوری خوداری شود.
  • مقاله باید مشتمل بر بخش‌های زیر باشد:
 چکیده فارﺳﻲ و اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ، روش ﺗﺤﻘﻴﻖ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ در۱۵۰  ﻛﻠﻤﻪ
مقدمه، شامل: طرح مسأله‌ پژوهش و پیشینه‌ی آن، شیوه‌ی تحقیق و بیان هدف؛ 
بدنه اصلی مقاله، مشتمل بر بحث و بررسی فرضیه (فرضیات) تحقیق و ارائه‌ی تحلیل‌های مناسب با موضوع؛نتیجه‌گیری و فهرست منابع؛
حجم ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از۶۵۰۰  ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و۲۰ صفحه در word  باشد.
اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﺎص در ﭘﺎورﻗﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.  
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻳﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، رﺗﺒﺔ ﻋﻠﻤﻲ، ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺮﺑﻮط و نشاﻧﻲ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﺻﻔﺤﺔ نخست فایل با نام نویسندگان ذﻛﺮ ﺷﻮد. 
 ﻣﻘﺎﻻت ﻏﻴﺮ ﻓﺎرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ، ﻋﺮﺑﻲ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻏﻴﺮ ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد

ارجاعات در داخل متن با ذکر نام نویسنده، تاریخ انتشار، نشانی مطلب در داخل پرانتز مانند (ابن اثیر، ۱۹۶۵: ۱۳۳/۱) قید شود.
 
معادل لاتین اصطلاحات و مفاهیم خاص در پاورقی نوشته شود. 

 منابع لاتین:
 به سبک و سیاقی که نشانی فارسی و عربی مستندسازی می‌شود، از چپ به راست حروف‌چینی می‌شوند

شیوه‌ی استناد به منابع و مآخذ در فهرست منابع:
فهرست ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻔﺒﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ زﺑﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ(در دو بخش فارسی/ عربی و لاتین) ، ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد:
 در فهرست منابع، ابتدا نام خانوادگی و سپس نام نویسنده نوشته ‌شود
بیش از دو نویسنده تمام نویسندگان نامشان ذکر شود. (به ترتیب روی جلد) نویسندگان به ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی فهرست می‌شوند، و نیازی به شماره گذاری در فهرست منابع نیست
نام ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه، ﻧﺎم ﻛﻮﭼﻚ او (ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر)، ﻋﻨﻮان اﺛﺮ(ایتالیک)، ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺼﺤﺢ ﻳﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ، جلد، محل نشر: ناشر، چ۲. در صورت مشخص نبودن هر یک از موارد در داخل [  ] ذکر شود.
 عنوان کتاب‌ها و مقالات در فهرست منابع کامل آورده شود. صفحه حذف، ولی در مقالات، صفحات شروع و پایان مقاله قید شود

 توجه کنید که  منابع فارسی به انگلیسی ترجمه یا آوانگاری شوند .و در بخش مربوطه در سامانه قرار گیرد
-          Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon( ۱۹۹۴), The role of soil organic matter in corn (Zea mays L) yield, Plant Science, ۱۵(۳):۲۷-۳۵.(Journal).
-          Mahfoozi, S. And S.H. Sasani( ۲۰۰۹), Vernalization requirement of some wheat and barley genotypes and relationship with expression of cold tolerance under field and controlled condition, Iranian Journal of Field Crop Science, ۳۹(۱):۱۱۳-۱۲۶.(In Persian with English abstract).
-          Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani( ۱۹۹۹), Plant Physiology, Jahade- e-Daneshghahi Mashhad Press(In Persian).

مهم: در صورت رعایت نکردن ضوابط فصلنامه، مقاله برای تعیین داور در جلسه هیئت تحریریه مطرح نخواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه پژوهشكده تاريخ اسلام، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام:
http://journal.pte.ac.ir/find-1.48.16.fa.html
برگشت به اصل مطلب