فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام- اهداف و زمینه‌ها
اهداف فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام به منظور ارتقاء سطح علمی و تخصصی پژوهش های حوزه تاریخ اسلام و معرفی فعالیت های علمی ،پژوهشی و مقالات تحقیقی اعضای هیات علمی ، پژوهشگران و دانش پژوهان تاریخ اسلام چاپ و منتشر می شود.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام:
http://journal.pte.ac.ir/find.php?item=1.117.18.fa
برگشت به اصل مطلب