فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مدیر مسئول: سید هادی خامنه ای    سردبیر: دکتر مهدی محقق    مشاور علمی: جمشید کیان فر

هیات تحریریه:
شادروان دکترصادق آئینه وند‌، استادتاریخ‌اسلام، دانشگاه‌تربیت مدرس
دکترابوالقاسم اجتهادی، استاد تاریخ اسلام، دانشگاه الزهرا (س)
شادروان دکتر احسان اشراقی،  استاد تاریخ ایران، دانشگاه تهران
دکتر محمد­تقی امامی، دانشیارتاریخ، دانشگاه آزاد اسلامی
دکترابراهیم بیضون،استادتاریخ اسلام، دانشگاه بیروت
       دکتر عطاالله حسنی، دانشیار تاریخ ایران، دانشگاه شهید بهشتی
دکتر احمدرضا خضری، استاد تاریخ اسلام، دانشگاه تهران
دکتر محمد تقی رهنمایی، دانشیار جغرافیا، دانشگاه تهران
 شادروان دکتر حسین قره­ چانلو، استاد تاریخ اسلام، دانشگاه تهران
شادروان دکتر محمد حسن گنجی، استاد جغرافیا، دانشگاه تهران
دکتر فتح ­الله مجتبایی، استاد تاریخ ادیان، دانشگاه تهران       
دکتر مهدی محقق،
استاد تاریخ علوم، دانشگاه تهران
دکترحسین مفتخری، 
استاد تاریخ ایران، دانشگاه خوارزمی


مدیر اجرایی: لیلا اشرفی    
   ویراستار فارسی:  ملیحه سرخی کوهی خیلی
ویراستار انگلیسی: دکتر ابوالفضل توکلی

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام:
http://journal.pte.ac.ir/find.php?item=1.116.19.fa
برگشت به اصل مطلب